Kwaliteit

KOO Meppel heeft voortdurend aandacht voor het leveren van goede kwaliteit.
Zo zijn al onze pedagogisch medewerkers gediplomeerd op MBO 3, 4, of HBO-niveau. Er is constante aandacht voor deskundigheidsbevordering en bijscholing op het vlak van: VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
kinder EHBO
taalvaardigheid op 3F niveau
sociaal/emotionele ontwikkeling
interactie tussen pedagogisch medewerker en kind
Babycoaching

Iedere medewerker van KOO Meppel ontvangt coaching en ondersteuning van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Hiermee voldoen we aan de wet IKK die sinds 2018 in werking is getreden.

Het hebben van goede interactie met kinderen om zo kinderen op de juiste wijze te stimuleren in hun ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt van KOO Meppel. Door veel met kinderen te praten, de dag voorspelbaar te maken en kinderen op positieve wijze te stimuleren, creëren wij een veilige omgeving voor kinderen waar zij zich op hun gemak voelen. Kinderen krijgen door deze veilige omgeving de kans om zich optimaal te ontplooien.

Kwaliteitscyclus
aarlijks stellen wij  een plan van aanpak op met daarin aandachts- en ontwikkelpunten voor onze organisatie. We maken daarbij gebruik van risicoinventarisatielijsten, aandachtspunten vanuit de inspectie, opmerkingen van ouders en input vanuit de oudercommissie. Door hier uitvoering aan te geven, en jaarlijks te evalueren houden wij ons op systematische wijze bezig met kwaliteitszorg op organisatieniveau.

Ook vinden wij het als organisatie belangrijk om wensen en tips van ouders in kaart te brengen. Daarom vindt er periodiek een klanttevredenheidsonderzoek plaats. Met de resultaten hieruit, gaan wij aan de slag om zo nog betere kwaliteit te leveren.

KOO Meppel heeft haar werkwijze in afspraken en protocollen vastgelegd. Zo hanteren wij bijvoorbeeld protocollen omtrent hygiëne en veiligheid. Iedere medewerker is op de hoogte van de afspraken en protocollen en hanteert deze in haar werk.

Verder wordt onze kwaliteit gewaarborgd door middel van diverse overlegvormen met het team. Door open te communiceren over onze handelingswijzen en te sparren met elkaar over de invulling van ons (pedagogisch) beleid, maken wij zorgvuldig keuzes in wat wij, kinderen en ouders bieden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Kinderopvang Organisatie Meppel