Kwaliteit

KOO Meppel heeft voortdurend aandacht voor het leveren van goede kwaliteit.
Zo zijn al onze pedagogisch medewerkers gediplomeerd op MBO 3, 4, of HBO-niveau. Er is constante aandacht voor deskundigheidsbevordering en bijscholing o.a. op het vlak van VVE, kinder EHBO, taalvaardigheid op 3F niveau, sociaal/emotionele ontwikkeling en de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind.

Iedere medewerker van KOO Meppel werkt jaarlijks aan een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Pedagogisch medewerkers stellen zelf persoonlijke leerdoelen op zodat ze professioneel blijven in denken en handelen.CED

Het hebben van goede interactie met kinderen om zo kinderen op de juiste wijze te stimuleren in hun ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt van KOO Meppel. Door veel met kinderen te praten, de dag voorspelbaar te maken en kinderen op positieve wijze te stimuleren, creëren wij een veilige omgeving voor kinderen waar zij zich op hun gemak voelen. Kinderen krijgen door deze veilige omgeving de kans om zich optimaal te ontplooien.

Kwaliteitscyclus

Jaarlijks stellen wij  een plan van aanpak op met daarin aandachts- en ontwikkelpunten voor onze organisatie. We maken daarbij gebruik van risicoinventarisatielijsten, aandachtspunten vanuit de inspectie, opmerkingen van ouders en input vanuit de oudercommissie. Door hier uitvoering aan te geven, en jaarlijks te evalueren houden wij ons op systematische wijze bezig met kwaliteitszorg op organisatieniveau.

Ook vinden wij het als organisatie belangrijk om wensen en tips van ouders in kaart te brengen. Daarom vindt er periodiek een klanttevredenheidsonderzoek plaats. Met de resultaten hieruit, gaan wij aan de slag om zo nog betere kwaliteit te leveren.

8a156fd8a7KOO Meppel heeft haar werkwijze in afspraken en protocollen vastgelegd. Zo hanteren wij bijvoorbeeld protocollen omtrent hygiëne en veiligheid. Iedere medewerker is op de hoogte van de afspraken en protocollen en hanteert deze in haar werk.

Verder wordt onze kwaliteit gewaarborgd door middel van diverse overlegvormen met het team. Door open te communiceren over onze handelingswijzen en te sparren met elkaar over de invulling van ons (pedagogisch) beleid, maken wij zorgvuldig keuzes in wat wij, kinderen en ouders bieden.